Chính trị - Xã hội

Liên kết

 

 

chức năng nhiệm vụ văn phòng

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VĂN PHÒNG

 

1. Chức năng. 

Tham mưu, giúp việc Ban chấp hành, Ban Thường vụ trong lãnh đạo, điều hành, chỉ đạo hoạt động Công đoàn các cấp và cơ quan Công đoàn ngành; tham mưu cho Ban Thường vụ về tình hình phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn ngành.
 

Trực tiếp quản lý tài sản và phối hợp với các ban đảm bảo phục vụ các hoạt động tại cơ quan. Là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo.

2. Nhiệm vụ.

2.1. Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác. Là đầu mối phối hợp, điều hoà chương trình công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Ban Thường vụ để thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác của Ban Thường vụ.

 

2.2. Quản lý các văn bản và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các văn bản do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ban hành. Tiếp nhận, phát hành, lưu trữ các văn bản, báo cáo của các cấp Công đoàn, các cơ quan hữu quan và CNVCLĐ trong ngành, vào sổ trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch được uỷ quyền xử lý và chuyển văn bản tới các ban chuyên đề nghiên cứu, đề xuất biện pháp giải quyết.


           2.3. Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực và Ban Thường vụ. Theo dõi, đôn đốc các cấp Công đoàn thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

 

2.4. Tham gia phối hợp với các ban, đơn vị hữu quan nghiên cứu, tổng hợp tình hình CNVCLĐ, đề xuất một số chủ trương công tác đối với CNVCLĐ và Công đoàn. Chủ trì hoặc phối hợp cùng các ban tham gia xây dựng các văn bản và một số đề án do Ban Thường vụ giao. Theo dõi, đánh giá, tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Phối hợp với các ban, đơn vị giúp Ban Thường vụ kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định, các chuyên đề công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.

 

2.5. Chuẩn bị nội dung và ghi chép văn bản cho các Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Ban Thường vụ, các Hội nghị sơ tổng kết… của Công đoàn ngành. Theo dõi, tổng hợp việc thực hiện các vấn đề liên quan khác theo yêu cầu của Chủ tịch Công đoàn ngành.

 

2.6. Giúp các ban Công đoàn ngành và các Công đoàn cơ sở về nghiệp vụ soạn thảo, thể thức văn bản đúng theo quy định của Nhà nước.

 

2.7. Tham mưu Thường trực Ban Thường vụ, Thủ trưởng cơ quan quản lý và sử dụng tài sản ở cơ quan Công đoàn ngành. Phục vụ tốt các Hội nghị, Hội thảo ở cơ quan cũng như của Công đoàn ngành tổ chức. Giúp Thường trực Ban Thường vụ và Thủ trưởng cơ quan đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ trong tháng của các ban Công đoàn ngành theo kết luận của Hội nghị giao ban hàng tháng.

 

2.8. In ấn các văn bản, tài liệu thuộc phạm vi Công đoàn GTVT Việt Nam, chuyển giao văn bản cho các ban và cơ sở, báo cáo kịp thời tình hình hoạt động của Công đoàn ngành với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban cán sự Đảng, Bộ GTVT hàng tháng.

 

2.9. Ban hành các loại giấy mời họp, giấy triệu tập các Hội nghị theo kết luận của Thường trực Ban Thường vụ. Dự toán chi tiêu và chuẩn bị cơ sở vật chất cho các Hội nghị của Công đoàn ngành, bố trí ăn, nghỉ, phương tiện đi lại cho các đại biểu về dự họp theo đúng chủ trương của Ban Thường vụ Công đoàn ngành hoặc Ban tổ chức Hội nghị.

 

2.10. Thực hiện kế hoạch công tác đối ngoại, làm thủ tục cho các đoàn đi công tác nước ngoài và đoàn nước ngoài đến Việt Nam, quản lý giấy giới thiệu, giao  dịch với các cơ quan trong và ngoài ngành.

 

2.11. Bảo đảm điều kiện vật chất phục vụ hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực. Bố trí phương tiện, nơi làm việc cho các ban trong cơ quan Công đoàn ngành; đón tiếp khách đến làm việc; quản lý và sắp xếp các phương tiện đi công tác theo quy chế của Công đoàn ngành. Căn cứ vào thực tế mối quan hệ ngang dọc, trên dưới để tham mưu đề xuất lịch làm việc hàng tuần của Lãnh đạo Công đoàn ngành và các ban sau họp giao ban Thường trực Ban Thường vụ đầu tuần.

 

2.12. Phối hợp với Công đoàn cơ quan rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy chế hoạt động của cơ quan theo đúng quy định hiện hành.

Chủ tịch

Tạ Đăng Mạnh

 

Video

 Ngôn ngữ
     

Thời thiết

Thư viên ảnh

An toàn giao thông

Quảng cáo